Novidades

DK 1203 (DIP 8) DK 1203 (DIP 8)

DK 1203 (DIP 8)

R$ 10,00
OZ 9998 BGN (SMD) SOIC 16 OZ 9998 BGN (SMD) SOIC 16

OZ 9998 BGN (SMD) SOIC 16

R$ 25,00
STRF 6168 (3+2 TERM) TO 247F STRF 6168 (3+2 TERM) TO 247F

STRF 6168 (3+2 TERM) TO 247F

R$ 35,00
6R125 P (650V/25A FET N) TO 247 6R125 P (650V/25A FET N) TO 247

6R125 P (650V/25A FET N) TO 247

R$ 25,00
IRGP 6690 D (600V/90A IGBT DI) TO 247 IRGP 6690 D (600V/90A IGBT DI) TO 247

IRGP 6690 D (600V/90A IGBT DI) TO 247

R$ 45,00
BTA 416Y-600 Y (16A/600V TRIAC) TO 220 BTA 416Y-600 Y (16A/600V TRIAC) TO 220

BTA 416Y-600 Y (16A/600V TRIAC) TO 220

R$ 18,00
OB 3362 RP (DIP 16) OB 3362 RP (DIP 16)

OB 3362 RP (DIP 16)

R$ 15,00
MDF 13N65 B (13A/650V FET N) TO 220F MDF 13N65 B (13A/650V FET N) TO 220F

MDF 13N65 B (13A/650V FET N) TO 220F

R$ 10,00
STF 28NM50 N (21A/550V FET N) TO 220F STF 28NM50 N (21A/550V FET N) TO 220F

STF 28NM50 N (21A/550V FET N) TO 220F

R$ 20,00
AF 3502/AP 3502 EM-G1 (SMD) SOIC 8 AF 3502/AP 3502 EM-G1 (SMD) SOIC 8

AF 3502/AP 3502 EM-G1 (SMD) SOIC 8

R$ 15,00
NJM 2073 D (DIP 8) NJM 2073 D (DIP 8)

NJM 2073 D (DIP 8)

R$ 10,00
60R580 P (600V/8A FET N) SMD (TO 252) 60R580 P (600V/8A FET N) SMD (TO 252)

60R580 P (600V/8A FET N) SMD (TO 252)

R$ 15,00